Over BIM Ingenieurs Staalbouw Kozijnbranche Onderwijs Service Over Matrix Contact Login
Startpagina Ingenieurs Producten MatrixGeo

Ingenieurs


Nieuws Klant aan het woord Activiteitenagenda Cursusagenda Cursus aanmelding Producten Downloads Links Info aanvraag Films

MatrixFrame MatrixTools MatrixGeo iC-Prefab Advance Steel MatrixCAD Productbrochures

Sitemap Disclaimer English version

MatrixGeo

Moduleoverzicht MatrixGeo:  
> MatrixGeo > Download brochure

MatrixGeo

De Geotechniekprogrammatuur van Matrix CAE bestaat uit een aantal modules die met elkaar een totaaloplossing vormen voor het berekenen van diverse funderingsconstructies. Op basis van een door de gebruiker aangegeven grondopbouw kunnen geotechnische constructies als trek- en drukpalen, stroken en damwanden worden berekend.

Sondering

De geotechnische berekeningen worden op basis van de grondopbouw in het te beschouwen gebied uitgevoerd. Binnen de software kan de grondopbouw op basis van een sondering worden bepaald of door een handinvoer, gebruikmakend van de grondsoorten bibliotheek volgens tabel 1, NEN6740.
De sondering kan op een drietal wijzen worden ingevoerd:
- digitaal inlezen van de sondering, o.a. GEF-formaat
- via een digitizer
- tabelinvoer van conus- en/of wrijvings-weerstand

Na de sondering is ingelezen kan een theoretische analyse worden uitgevoerd op basis van de conusweerstand of wrijvingsgetal aan de hand van de standaard criteria die zijn ontleend aan tabel 1, NEN 6740 of volgens door de gebruiker in te stellen regiocriteria. De analyse resulteert in een overzicht van voorkomende grondlagen met de daarbij behorende grondparameters. Om de praktische ervaring van de constructeur eenvoudig te kunnen combineren met de theoretisch gevonden waarden, kan met behulp van handige tools de analyse aangepast worden.

Paalfundering

Nadat de analyse van de sondering is afgerond kan begonnen worden met de berekening van de paalfundering. Hierbij kan gekozen worden voor een enkele drukpaal of een paalgroep bij zowel druk-als trekpaal.
Voor de berekening kan gekozen worden uit diverse vooraf geprogrammeerde paalsystemen:
- prefab betonpaal
- houten palen
- boorpalen
- pulspalen
- stalenbuispalen

Drukpalen:
Met de module drukpalen kan het grensdraagvermogen van de drukpalen wordt bepaal volgens NEN 6743. Op basis van één of meerdere geanalyseerde sonderingen wordt het paaldraagvermogen over een door de gebruiker aangegeven inhei-traject bepaald. De resultaten worden gepresenteerd in één overzicht, welke gebruikt kan worden bij het bepalen van de benodigde inheidiepte. Wanneer een inheidiepte is gekozen, kan de definitieve berekeningen worden uitgevoerd en ter controle worden aangeboden.
Door de beknopte en overzichtelijke user interfase is de paalfundering eenvoudig te opti-maliseren.
Inhoud berekening:
- paalpuntweerstand
- paalschachtwrijving
- negatieve kleef
- grensdraagvermogen
- last-zakkingsdiagram grenstoestand 1B en 2

Momenten en paalwapening in horizontaal belaste palen:
Voor in de grond gevormde paalsystemen kan als aanvulling op de berekening van de draagkracht, het momentenverloop en de daarbij behorende paalwapening, worden berekend. Aan de hand van de geanalyseerde sondering of een beddingsconstante wordt volgens de elasto-plastische methode het momentenverloop en de vervormingen van de paal berekend. De hieruit voortkomende krachtsverdeling dient als basis voor de berekening van de wapening. Voor de bepaling van de wapening kan kozen worden voor het berekenen van de benodigde wapening over de hoogte van de paal of het controleren van de toegepaste basiswapening met kopwapening, rekening houdend met sterkte en scheurvorming.

Trekpalen:
Trekpalen worden in de praktijk zeer frequent toegepast, bijvoorbeeld onder tunnelbakconstructies, ter plaatse van windverbanden en. Om de vele rekenmethodes voor trekpalen te standaardiseren, heeft de CUR “Ontwerpregels voor trekpalen” rapport 98-9 ontwikkeld. Ook Matrix CAE heeft deze methode binnen de huidige programmatuur geïmplementeerd voor het bepalen van de draagkracht voor een enkele paal of een paalgroep. In de berekening wordt de draagkracht voor trekbelasting (schachtwrijving) geheel wordt ontleend aan zandlagen. De constructeur kan zelf bepalen of bijdrage van de kleilagen in de berekening meegnomen dienen te worden of niet. Daarnaast wordt rekening gehouden met ontgraven voor of na het plaatsen van de paal.
Vergelijkbaar met de berekening van de drukpaal wordt tussen het begin en einde van wrijvingstraject het draagvermogen van de paal bepaald, waarna van de gekozen inheidiepte de detailberekening kan worden opgevraagd.

Strokenfundering

Berekeningen van het draagvermogen en het vormveranderingsgedrag van verticaal en horizontaal belaste strokenfunderingen kunnen worden uitgevoerd met deze module. Op basis van de sondering of handmatige grondinvoer controleert het programma de opgegeven fundering in ongedraineerde of gedraineerde situatie met toetsing van doorponsen van onderliggende grondlagen. De resultaten worden gepresenteerd in een overzicht waarbij de breedte van de strook en de aanlegdiepte worden gevarieerd. Op deze manier kan de gebruiker op eenvoudige wijze de strokenfundering optimaliseren.

Damwanden

De damwanden module is gericht op het snel kunnen doorrekenen van een aantal alternatieve damwandconstructies door afmeting, type, belastingen of grondmechanische aspecten te variëren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bibliotheken voor damwandprofielen en grafische controle van zowel de invoer- als uitvoergegevens.

De invoer van de geometrisch aspecten van de damwandberekening wordt ondersteund door een dynamische grafische tekenmodule, waardoor de kans op invoerfouten verkleind wordt.

Methode Blum:
De methode van Blum is een veelvoorkomende berekeningsmethode voor het berekenen van damwanden door de eenvoud van berekening. Bij deze methode wordt uitgegaan van oneindig stijve damwand, starre oplegpunten t.p.v. de ankers en homogene grondlaag beneden het ontgravingsniveau. Door deze aannames wordt een inzichtelijke en begrijpelijke methode verkregen, welke uitermate geschikt is voor de ontwerpfase.

Elastische methode:
De hierboven beschreven methode leidt in de meeste situaties tot conservatieve resultaten. Om tot nauwkeurigere resultaten te kunnen komen, kan gebruik gemaakt worden van de elastische methode. Hierbij worden de stijfheden van de damwand en het elastische gedrag van de grond in de berekening meegenomen, waardoor reële waarden worden gevonden voor de vervormingen en krachten.
Bij alle twee methodes kunnen meerdere fasen worden ingevoerd voor het simuleren van bijvoorbeeld meerdere bouwfasen als ophoging en extra ontgraving. De elastische methode houdt in de berekening rekening met de situatie in de voorgaande fase.

Uitvoer
Binnen de uitvoer zijn vele instellingen mogelijk. U kunt een selectie maken uit verschillende tabellen en grafieken en een eventuele verkorte uitvoer. De berekening resulteert bijvoorbeeld in een uitbuigingslijn, een momenten- en dwarskrachtenlijn, alsmede een belastingenfiguur, spannings-vervormingsgrafiek en gronddrukfactoren die grafisch worden weergegeven.

Verder kan er binnen de rekeninstellingen gebruik worden gemaakt van zowel NEN 6740 of het CUR rapport 166 om elke situatie te kunnen benaderen volgens de laatste normen. Juist door de interactieve werkwijze is het mogelijk in korte tijd veel verschillende situaties door te rekenen, zodat een optimale oplossing gevonden kan worden.